Regulamin Sekcji

Regulamin Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa organizację oraz sposób działania Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych.
2. Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych działa zgodnie z celami statutowymi Gdańskiego
Ratownictwa Wodnego.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „GSPR” lub „Sekcji” – należy przez to rozumieć Gdańską
Sekcję Psów Ratowniczych
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „przewodniku” – należy przez to rozumieć przewodnika
psa – ratownika lub przewodnika psa szkolącego się w Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych.
5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „szkoleniowcu” – należy przez to rozumieć trenera grupy
szkoleniowej GSPR.

§2
CELE I ZADANIA

Celem działania Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych jest:
1. Niesienie specjalistycznej pomocy osobom w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
wypadków i katastrof zgodnie z posiadanym przygotowaniem i wyposażeniem sprzętowym.
2. Współdziałanie z Gdańskim Centrum Ratownictwa Wodnego, Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego w Sopocie, właściwymi jednostkami Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zespołami
zarządzania kryzysowego oraz innymi organizacjami i instytucjami biorącymi udział w akcjach
ratowniczych.
3. Współdziałanie z innymi grupami interwencyjnymi w realizacji zadań statutowych,
w szczególności w patrolowaniu akwenów, zabezpieczaniu imprez na wodzie i terenach
przywodnych oraz akcjach prewencyjnych.
4. Udział w szkoleniach specjalistycznych zmierzających do uzyskania, utrzymania lub
podniesieni umiejętności oraz uprawnień niezbędnych do realizacji zadań GSPR.
5. Udział w akcjach profilaktyki bezpiecznej kąpieli, zajęciach dogoterapeutycznych i imprezach
masowych organizowanych przez jednostki powiązane
6. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat wychowania i wykorzystania umiejętności
psa jako ratownika.
7. Szerzenie dobrych zasad i obyczajów wśród społeczeństwa dotyczących pielęgnacji,
utrzymania i szkolenia psa.
8. Wskazanie kierunku i sposobu wyszkolenia psa na zasadach wymiany doświadczeń
przewodników psów wg dobrych praktyk szkoleniowych.

§3
REALIZACJA ZADAŃ

Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych realizuje swoje zadania poprzez:
1. Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań poprzez system dyżurów w okresie pracy
kąpielisk, o ile taki system istnieje.
2. Organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na
niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie i na terenach przywodnych.
3. Zabezpieczenie ratownicze imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych
organizowanych na wodzie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
4. Organizowanie cyklicznych szkoleń dla członków GSPR.
5. Współdziałanie oraz uczestnictwo w ćwiczeniach grup ratownictwa wodnego oraz innych
organizacji zajmujących się ratownictwem.
6. Uczestniczenie i organizowanie pokazów i szkoleń.
7. Podejmowanie innych zadań wynikających z decyzji i uchwał władz stowarzyszenia.

§4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Na czele GSPR stoi Kierownik Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych powoływany w drodze
uchwały przez Zarząd Gdańskiego Ratownictwa Wodnego, którego kandydatura jest
zgłoszona przez członków GSPR uprawnionych do głosowania.
2. Do zadań Kierownika GSPR należy kierowanie Sekcją, a w szczególności:
a. organizacja realizacji zadań Sekcji,
b. reprezentowanie Sekcji na zewnątrz,
c. utrzymanie stałej łączności z członkami oraz przewodnikami GSPR,
d. organizacja grafiku dyżurów GSPR,
e. troska o wyposażenie i sprzęt oraz zarządzanie sprzętem użytkowanym przez Sekcję,
f. inicjowanie i organizacja szkolenia członków GSPR,
g. prowadzenie ewidencji działań grupy – Dziennik Pracy GSPR
h. f. prowadzenie ewidencji zajęć szkoleniowych GSPR – Dziennik Szkoleniowy członków
GSPR.
3. Kierownik GSPR ma obowiązek brać udział w posiedzeniach Zarządu Gdańskiego
Ratownictwa Wodnego.
4. Kierownik GSPR do końca stycznia podsumowuje pracę Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych.
5. Kierownik GSPR może wybrać Zastępcę Kierownika GSPR.
6. Wszelkie decyzje związane z działalnością GSPR podejmuje Kierownik GSPR..
7. Do zadań Zastępcy Kierownika GSPR należy to co zawarto w §4 ppkt.2 oraz zastępowanie
Kierownika GSPR podczas jego nieobecności.

§ 5
CZŁONKOWIE GDAŃSKIEJ SEKCJI PSÓW RATOWNICZYCH,
ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkiem GSPR może zostać osoba, która:
a. jest członkiem Gdańskiego Ratownictwa Wodnego,
b. jest przewodnikiem psa, którego umiejętności wykazują predyspozycje do pracy wodnej lub którego umiejętności wykazują predyspozycje do pracy socjalnej,
c. ukończyła i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym szkolenia projektu „Przyjdź z psem na plażę”,
d. posiada zwykłą kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką lub uprawnienia ratownika wodnego.
2. Członkiem GSPR zostaje kandydat po spełnieniu warunków zawartych w pkt. 1 decyzją Kierownika GSPR.
3. Członek GSPR wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach internetowych i portalach społecznościowych w ramach działalności GSPR.
4. Członek Sekcji ma prawo:
a. brać udział w działaniach Sekcji z prawem głosu w podejmowaniu przez członków
GSPR wniosków i decyzji w drodze głosowania,
b. zgłaszania wniosków dotyczących działania GSPR za pośrednictwem Kierownika GSPR,
c. korzystania ze sprzętu GSPR,
d. korzystania z dofinansowania niektórych szkoleń na zasadach określonych przez
Zarząd Gdańskiego Ratownictwa Wodnego,
e. używania logo Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych.
5. Członek Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych ma obowiązek:
a. dbać o dobry wizerunek GSPR,
b. brać udział w wewnętrznych kursach doszkalających GSPR,
c. brać udział w zajęciach profilaktycznych w placówkach oświatowych co najmniej 2 razy w roku,
d. prowadzić książkę pracy psa,
e. regularnie opłacać składki członkowskie,
f. podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności ratownicze,
g. podnosić kwalifikacje i umiejętności ratownicze psa, którego jest przewodnikiem,
h. informować szkoleniowców o nieobecnościach na treningach, szkoleniach itp.
6. Członkostwo w Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych ustaje na skutek:
a. niewywiązywania się z obowiązków zawartych w § 5 pkt. 4,
b. rezygnacji z członkostwa w GSPR,
c. usunięcia z GSPR uchwałą Zarządu Gdańskiego Ratownictwa Wodnego na wniosek Kierownika GSPR.
7. Wystąpienie z Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych następuje na skutek wniesienia pisemnej rezygnacji do Kierownika GSPR, po wcześniejszym rozliczeniu się z pobranego sprzętu.
8. Usunięcie z Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych, o którym mowa w § 5 pkt. 5 ppkt. C następuje na skutek:
a. naruszenia dobrego imienia GSPR lub Gdańskiego Ratownictwa Wodnego,
b. naruszenia regulaminu GSPR,
c. spowodowania szkody z winy umyślnej w mieniu GSPR lub Gdańskiego Ratownictwa Wodnego,
d. działania na szkodę GSPR.

§6
UŻYTKOWANIE SPRZĘTU

1. Gdańska Sekcja Psów Ratowniczych użytkuje przekazany jej sprzęt na ogólnych zasadach przyjętych w Gdańskim Ratownictwie Wodnym.
2. Kierownik GSPR wyznacza osoby odpowiedzialne w Sekcji za sprzęt jego pobranie, zdanie i eksploatację.
3. Osoba, która otrzymała w użytkowanie sprzęt pływający, jeżdżący lub podręczny jest za niego odpowiedzialna.
4. Osoba, która użytkowała sprzęt jest odpowiedzialna za jego zdanie oraz konserwację po użytkowaniu.
5. Umyślne zniszczenie lub zgubienie sprzętu lub wynikłe na skutek zaniedbania obowiązków
zdarzenia, powinny być zrekompensowane z odpowiedzialnością finansową włącznie.
6. Zabronione jest wynoszenie lub oddalanie ze sprzętem będącym w użytkowaniu, bez wcześniejszej zgody Kierownika GSPR.

§7
OZNAKI I OZNACZENIA

1. Członkowie Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych posiadają prawo noszenia logo GSPR oraz
używania ich w czasie wykonywania zadań w ramach Sekcji, w czasie szkolenia psa
na spotkaniach organizacyjnych i w czasie reprezentowania Gdańskiego Ratownictwa Wodnego.
2. W Załączniku nr 1 przedstawiono wzór logo GSPR.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Egzekwowanie postanowień regulaminu Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych należy do
Kierownika GSPR, a w sprawach spornych do Zarządu Gdańskiego Ratownictwa Wodnego.

 

Regulamin Gdańskiej Sekcji Psów Ratowniczych w Gdańsku

Komentowanie jest wyłączone.